Årsmøte 2021

Dato/tid
Date(s) - 17/04/2021
11:00 - 14:00

Kategorier


Årets årsmøte avholdes på Zoom slik som i 2020

Her er det lenke til påmelding

Her finner du dagsorden og sakspapirer

Vedtektenes § 10 omtaler Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle styrets årsrapport.

2. Behandle regnskap i revidert stand.

3. Behandle innkomne forslag.

4. Fastsette årsmøtets forretningsorden med bakgrunn i forslag fra styret.

5. Fastsette instruks for styre og godkjenne styrets forretningsorden, samt fastsette instruks for valgkomite. Forslag til disse sendes inn av respektive styre og  valgkomite.

6. Fastsette kontingent

7. Fastsette honorarer og kompensasjon til styre og ramme for særlige oppdrag

8. Vedta budsjett

9. Velge: a) styreleder og plantefaglig leder, samt økonomiansvarlig b)  styremedlem(mer) og varamedlem(mer) c) internrevisor d) valgkomité. Styreleder  har ansvar for å lede styrets arbeide med hovedvekt på det administrative.  Styreleder kan delegere de daglige driftsoppgavene til en daglig leder /  generalsekretær. Plantefaglig leder har ansvar for å lede utviklingen av laug og  øvrige faglige aktiviteter.

Styret består av inntil 9 faste medlemmer samt inntil 4 varamedlemmer.

Det velges 2 internrevisorer. Revisorene reviderer foreningens årsregnskap og ellers  ved behov.

Valgkomiteen består av 3 personer.

Valgkomiteen forbereder kandidater og valg til foreningens styre, til revisorer og til ny  valgkomité til foreningens årsmøte.

Alle roller velges ved simpelt flertall.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før  årsmøtet. Unntak er saker som gjelder §14 (vedtektsendinger).

Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Responses