Årsmøte 2018

Stephen og Stein Harald

signert protokoll fra årsmøtet i 2018

Program for årsmøte og faghelg for KVANN 14.-15. april 2018
Sted: Leikanger Fjordhotell
Fra: lørdag 14. april til søndag 15. april

Lørdag:
10.00 Årsmøte
13.30 Lunsj
14:15 Foredrag og faglig program:
Foredrag og omvisning på NJØS Næringsutvikling ved Harald Hjeltnes
19:00 Årsmøtemiddag og sosialt samvær

Søndag: Besøke Aaberge planteskule                                                  

Dagsorden for årsmøtet:
1. Registrering av antall stemmeberettigede.
2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen for årsmøtet
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Årsmelding for 2017
5. Godkjenning av regnskap for 2017
6. Fastsette kontingent for 2019
7. Fastsette evt. honorar og kompensasjon til styret og sette ramme for evt. særlige
oppdrag

8. Nordisk samarbeid om plantegrupper
9. Arbeidsplan for 2018
10. Strategi for KVANN 2018-2020
11. Budsjett for 2018
12. Valg:
Velge: a) Styreleder og nestleder, samt økonomiansvarlig b) Styremedlem(mer)(inntil 7 faste)
og varamedlem(mer) (3 personer) c) Internrevisor (2 personer) d) Valgkomité (3 personer)
13 . Æresmedlemmer

Her finnes sakspapirene:    

KVANN – strategi – oppspill

Budsjett for KVANN i 2018

Arbeidsplan KVANN 2018

Årsmelding KVANN 2017

KVANNs Plantelaug

Forslag til vedtak: 1) KVANN oppretter Plantegrupper «Laug» der en eller flere plantekoordinator koordinerer hvert laug.
Plantekoordinatorene har ansvar for å holde oversikt over hvem som er med i Laugene, hvilke sorter som er ivaretatt av Laugene og videreformidling av frø og plantemateriale til svennene som deltar i Laugene.
2) KVANN jobber med å forsterke samarbeid med andre CSB internasjonalt for å utveksle kunnskap og genetikk som kan forsterke lauget. Primærfokus er på koordinatornivå med økt mangfold som mål.

Regnskap 2017 KVANN – Hovedtall

Regnskap 2017 KVANN – Inntekter

Regnskap 2017 KVANN – Utgifter 1

Regnskap 2017 KVANN – Utgifter 2 ‘

Regnskap 2017 KVANN – Utgifter 3

Regnskap 2017 KVANN – Revisor

Valgkomiteens innstilling

Her finner du Vedtekter for foreningen KVANN jvf vedtak på årsmøte 2017

Protokollen legges ut når den er signert