Vedtekter

Vedtekter for foreningen ”KVANN Kunnskap og Vern Av Nytteplanter i Norge”

Vedtatt på årsmøtet 2017 og oppdatert på årsmøtet i 2019.

§ 1 Formål

KVANN Kunnskap og Vern Av Nytteplanter i Norge” er en interesseorganisasjon til fremme av plantemangfold. Foreningen virker over hele landet. Foreningens virke er basert på frivillig, og i hovedsak ubetalt innsats.

 1. Foreningen har til formål å fremme bærekraftig bruk av plantemangfold til privat
  hobbyavl i Norge.
 2. Foreningen skal fremme deling av sunt og sortsekte formeringsmateriale mellom
  medlemmene, samt kunnskapsdeling og generelt samarbeide om nytteplanter.
 3. Foreningen tar mål av seg til å være en sentral grasrotsorganisasjon for bevaring
  av plantegenetisk materiale med Norden som hovedfokus.
 4. Foreningen samarbeider med Norsk genressurssenter, og skal være dennes
  primære kontakt til private hobbybrukere av det bevarte norske mangfold av
  nytteplanter.
 5. Foreningen fremmer bruk av plantemangfold som ikke er kommersielt tilgjengelig.
  Deling av materiale tar hensyn til rettigheter og forpliktelser i henhold til norsk
  regelverk.
 6. Foreningens virke fremmer den internasjonale plantetraktats formål om sikker
  bevaring, bærekraftig bruk og rettferdig nyttedeling av plantemangfold på privat
  nivå.
 7. Foreningen kan drive prosjekter som fremmer foreningens mål. Nytt mangfold og
  ny viten som måtte fremkomme under foreningens virke, skal sikres bevart
  gjennom samarbeide med Norsk Genressurssenter.
 8. Foreningen mottar, formerer og fordeler plantemateriale fra de norske
  klonarkivene mellom foreningens medlemmer. Ved deling av materiale sikres en
  høy plantehelse og at plantenes identitet bevares. Deling skjer maksimalt et
  nærmere angitt antall ganger, eller et nærmere angitt antall år etter mottakelse av
  sunt, sortsekte formeringsmateriale. Dette defineres etter art og plantegruppe.
  Etter utløp av tid eller formeringsgenerasjon, rekvireres nytt materiale fra
  klonarkivene i samarbeid med genressurssenteret.
 9. Foreningen inngår en fast langsiktig avtale med Norsk genressurssenter om
  aktiviteter og virkemåter. Avtalen omfatter tilgang til bevart plantemateriale.
 10. Foreningen forplikter seg til å registrere formering, spredning og bruk av bevart
  plantemangfold gjennom plantelister, som rapporteres til Norsk genressurssenter
  minimum en gang i året.

§ 2 Foreningens navn og adresse

Foreningens navn er «KVANN Kunnskap og Vern Av Nytteplanter i Norge»» og den ble stiftet 1.oktober 2016 på Gamle Hvam Museum, 2165 Hvam. Foreningen «KVANN Kunnskap og Vern Av Nytteplanter i Norge»s engelske navn er «Norwegian Seed Savers».

Foreningens adresse er den til en hver tid sittende styreleders private adresse, eller den adresse styret vedtar.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Aksjelovens bestemmelser for styre gjelder i den grad de ikke er beskrevet i vedtektene.

§ 4 Medlemmer

Alle myndige personer kan være medlem av foreningen. Medlemmer forplikter sig til å virke etter foreningens overordnede formål og hensikter. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.

Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan være medlemmer, men kan kun delta som observatører uten stemmerett. En rolle som observatør må meldes inn til styret senest en måned før årsmøtet, og godkjennes av styret senest 1 uke innen årsmøtet. Godkjennelse gis for 3 år av gangen. Kriterier for godkjenning er at bedrifter, institusjoner og organisasjoner som søker medlemskap har en visjon og arbeidsplan som er i takt med det foreningen ønsker å jobbe mot.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer, som har betalt medlemsavgift, og unntatt som nevnt i §4 annet ledd, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis innen utgangen av januar hvert år. Kontingent løper fra 01.01 til 31.12. Styret kan vedta rabatert kontingent som del av en vervekampanje på høsten. Bedrifter, institusjoner og organisasjoner betaler medlemskontingent x 2.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta honorar for sine faste verv. Satsen for styreverv vedtas av årsmøtet. Andre tidsbegrensede og veldefinerte oppdrag kan også enkeltvis kompenseres etter forut inngått avtale med fastsatt beløp. Ved behov kan tjenester kjøpes fra eksterne leverandører. Styret kan inngå slike avtaler. Årsmøtet fastsetter de økonomiske og faglige rammene for slike avtaler gjennom godkjenning av det enkelte
års budsjett og arbeidsplan.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i tidsperioden februar til april, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene, ved hjelp av e-post.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Unntak er saker som gjelder §14.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet legges skiftevis til ett av de norske klonarkivene eller andre relevante plantesamlinger. Det legges opp til mulighet for plantebytte mellom medlemmene ved samme anledning.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Møteleder, referent og tellekorps velges av årsmøtet.

Styreleder, nestleder og regnskapsfører velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår i utgangspunktet ved håndsopprekning, skriftlig hvis det ønskes når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Valg foregår enkeltvis. Ved flere kandidater og lik stemmegivning gjøres et omvalg etter at kandidatene har presentert seg og er spurt ut av årsmøtet. Hvis det fortsatt er likt stemmetall avgjøres det hele ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle styrets årsrapport.
 2. Behandle regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette årsmøtets forretningsorden med bakgrunn i forslag fra styret.
 5. Fastsette instruks for styre og godkjenne styrets forretningsorden, samt fastsette instruks for valgkomite. Forslag til disse sendes inn av respektive styre og valgkomite.
 6. Fastsette kontingent.
 7. Fastsette honorarer og kompensasjon til styre og ramme for særlige oppdrag.
 8. Vedta budsjett.
 9. Velge: a) Styreleder og nestleder, samt økonomiansvarlig b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer) c) Internrevisor d) Valgkomité

Styret består av inntil 7 faste medlemmer samt 3 varamedlemmer.

Det velges 2 internrevisorer. Revisorene reviderer foreningens årsregnskap og ellers ved behov.

Valgkomitéen består av 3 personer.

Valgkomitéen forbereder kandidater og valg til foreningens styre, til revisorer og til ny valgkomité til foreningens årsmøte.

Alle roller velges ved simpelt flertall.

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

§ 12.1 Styrets forretningsorden

Styret utvikler sin forretningsorden, som godkjennes på årsmøtet. Endringer av forretningsorden godkjennes på årsmøtet.

§ 12.2 Styrets størrelse

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Foreningen ledes av et styre på inntil 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, som mottar alle sakspapirer, men stiller kun ved permanent forfall eller når de blir innkalt til møter. Valgperioden for styremedlemmene er for to år av gangen, med virkning for nye styremedlemmer fra årsmøtet 2019 og for alle styremedlemmer fra 2020.

§ 12.3 Styrets konstituering og rollefordeling

Styret konstituerer seg ved første styremøte etter årsmøtet. Konstitueringen omfatter rollefordeling ikke angitt av årsmøtet.

§ 12.4 Styrets oppdrag

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komitéer/ utvalg/ lag / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere foreningen utad.

§ 12.5 Styrets møtefrekvens

Styremøte skal holdes etter behov, dog minst to ganger i året, herav minst ett ved fysisk fremmøte.

§ 12.6 Styrets beslutningsdyktighet

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 12.7 Prokura og signatur

Foreningens signatur tegnes av styreleder og økonomiansvarlig sammen.

§ 12.8 Styrets virkemåte

Styrets virkemåte framgår av styrets forretningsorden. Møtereferater skal sendes ut til styrets medlemmer, plantekoordinatorer og NIBIO v/kontaktperson, og være tilgjengelig for foreningens medlemmer på forespørsel senest en måned etter styremøter.

Styret arbeider ut fra en fast struktur for styremøtenes dagsorden.

§ 13 Organisering

Foreningen er organisert med årsmøte, styre, revisorer og valgkomité som beskrevet i §7 til § 12.

Foreningens arbeide skjer gjennom undergrupper. Undergruppenes arbeidsmåte defineres av styret.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Alle forslag til endringer må tilsendes styret minst 2 måneder før årsmøtet.

§ 15 Tvister

Interne tvister avgjøres av foreningens høyeste organ, årsmøtet, i henhold til alminnelige foreningsrettslige prinsipper.

§ 16 Ansvarsforhold

Foreningen tilstreber å arbeide med sortsekte og/eller vel identifisert materiale, men kan ikke påta seg ansvar for sortsekthet i utdelt materiale. Foreningen tilsikter å arbeide og dele materiale med størst mulig hensyn til å redusere spredning av plantesykdommer, men kan ikke ta ansvar for utilsiktet spredning. Foreningen arbeider forøvrig under hensyn til gjeldende regler for plantehelse og spredning av formeringsmateriale.

§ 17 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at de doneres til den internasjonale plantetraktatens Benefit-Sharing fond.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Nedlastbar versjon (pdf)