Datafelt (termer)

Følgende tabeller viser datakategoriene, presist kalt termer i plantedatabasenes verden, som vi så langt har lagt til grunn, med en kort forklaring.

NB! Dette er et utgangspunkt for en prosess som må ta litt tid å avgjøre. Det er umulig å forutse alle brukstilfeller og behov fra forskjellige brukere, men det er bedre å starte med en ganske grundig liste og tenke litt, enn å bare åpne med noe som “her kan du fylle ut dataene dine”.

Denne prosessen vil berøre de sentrale spørsmålene vi må stille, det være seg som en individuell samler/dyrker, små eller mellomstor virksomhet (SMB) eller en planteorganisasjon som f.eks KVANN (NGO).

 • hva er våre mål?
 • hvordan jobber vi?
 • nøyaktig hva slags data trenger vi?
 • hvordan bruker vi dem til å oppfylle våre mål?

Et viktig eksempel for KVANN: kvalitet på frø

KVANNs hovedmål er å bevare varianter innen dyrkede planter gjennom aktiv bruk. Da er det åpenbart nødvendig å sørge for at medlemmene ikke sprer frø av dårlig kvalitet, ellers kan KVANN faktisk bli et effektivt instrument for ødeleggelse snarere enn bevaring. Denne utfordringen krever:

 1. Kvalitetsstandarder:
  • Isolasjon (avstand eller andre teknikker)
  • Riktig antall foreldreplanter
  • Variasjonsbeskrivelse (slik at du faktisk vet hvordan sorten ser ut, smaker, butikker osv.)
  • Helsekriterier
 2. Utdanningsmetoder
 3. Egenkontroll- og rapporteringssystem

Den beste og sannsynligvis eneste måten å håndtere dette på, er å ha disse dataene lett tilgjengelige i en database og utvikle brukergrensesnitt for pedagogiske formål (hovedsakelig selvstudier, men også kurs) og til slutt rapportering. Og vi har et godt grunnlag for dette i

 • Arttabell, linje 15 – 19 (om blomstringstid, pollinering av frø modning osv.) Og 23 (plantesykdommer)
 • Arttabell, linje 43 – 49 (dataene tilsvarer kvalitetsstandardene ovenfor)
 • Varietabell, linje 3 – 33 (alle variasjonsspesifikke data tilgjengelig for sortbeskrivelser. Bør illustreres)

The following tables list the data categories, labels and types, with a short explanation.

NB! This is a starting point for a process that will have to take some time to settle. It is impossible to foresee all use cases and needs of different users, but it is better to start with a quite thorough list and do some thinking, than to just open with something like “here you can fill in your data”.

This process will touch the central questions we must ask, be it as an individual collector/ food security grower, small/medium bussiness (SMB) or non gov. plant organization (NGO).

 • what are our goals?
 • how do we work?
 • exactly what kind of data do we need?
 • how do we use them to help fulfill our goals?

One important excample for KVANN: seed quality

KVANNs main goal is to preserve, through active use, “heritage” varieties within cultivated plants. Well, then it is obviously necessary to make sure that members don’t spread among themselves seeds of poor quality, or KVANN could actually become an effective instrument for destruction rather than preservation. This challenge calls for:

 1. Quality standards:
  • Isolation (distance or other techniques)
  • Correct number of parent plants
  • Variety description (so you actually know how the variety looks, tastes, stores etc)
  • Health criteria
 2. Education methods
 3. Controll and report system (by self)

The best and probably only way to handle this, is to have those data easily accessible in a database and develop users interfaces for educational purposes (mainly self study, but also courses) and finally reporting. And we have a good foundation for this in

 • Species table, lines 15 – 19 (about flowering time, pollination seed ripening etc) and 23 (plant diseases)
 • Species table, lines 43 – 49 (the data corresponding to the quality standards above)
 • Variety table, lines 3 – 33 (all the variety specific data available for variety descriptions. Should be illustrated)

/////

Family table

0Data categoryField labeldata typecomment
1TaxonomyKingdom(hard coded)default value, since all items is plantae
2TaxonomyCladetextthe list here uses as many clades it needs...
3TaxonomyCladetext...
4TaxonomyCladetext...
5TaxonomyCladetext...
6TaxonomyCladetext...depending upon how the family is described.
7TaxonomyOrdertextderived from accepted taxonomy
8TaxonomyFamilytextderived from accepted taxonomy
9NamesEnglish family nametextderived from common use
10NamesNorwegian family nametextderived from common use
11Basic characteristicsNumber of generanumberbest guess according to various estimates
12Basic characteristicsNumber of speciesnumberbest guess according to various estimates
13Basic characteristicsDescriptiontextso far: free text. must develop guidelines
14Basic characteristicsCommon traitstextso far: free text. must develop guidelines
15More infolinksto external websites / databases
16db-statusdatewhen the item was last updated

Species table

0Data categoryField labeldata typecomment
1NamesSpeciestextbotanical name, simplified as much as possible
2NamesSpecies correcttextbotanical name, correct scientific (not implemented yet)
3NamesEnglish nametextderived from common use
4NamesEnglish names (alt)textderived from common use
5NamesNorwegian nametextderived from common use
6NamesNorwegian names (alt)textderived from common use
7Basic characteristicsAnnuitya / b / pannual / biennal / perennial
8Basic characteristicsDecid./evergreend / edecidous / evergreen
9Basic characteristicsHeightcmaverage height of mature plant
10Basic characteristicsWidthcmaverage width of mature plant
11Basic characteristicsGrowth rate?soacing / moist / humid (better ideas ?)
12Basic characteristicsHardynessnumber (1-9)according to hardiness zone map
13Basic characteristicsFrost tenderyes / noif the plant can take some frost at all
14Basic characteristicsNitrogen fixeryes / nofixes nitrogen from the air (usually with bacteria)
15Basic characteristicsFlowering timemonthflowering month
16Basic characteristicsFlower typetextbotanical description (can be structured data ?)
17Basic characteristicsSelf fertileyes / noif it is certain
18Basic characteristicsPollinationtext / dodeinsect / wind / other (can be structured data)
19Basic characteristicsSeed ripensmonthripening month
20Basic characteristicsOther propertiestextadditional specific info
21PredatorsLarger animalsyes / nojust if it is a problem (could be a text field for nuances )
22PredatorsInsectstextinsect type / species
23DiseasesCommon diseasestextcommon names of diseases
24CultivationSeed preparationcodescold or warm stratification / scarification / other
25CultivationSow date indoorsdatedate (should be adjusted with geogr and climate data)
26CultivationSow depthmmappr.
27CultivationGermination temperaturedegrees cappr.
28CultivationMoisturetextsoacing / moist / humid (better ideas ?)
29CultivationPrecultivation detailstextother specific info
30CultivationSow date outdoorsdate(should be adjusted with geogr and climate data)
31CultivationSoil typedateclay / loam / peat / rich organic (better ?)
32CultivationPlanting datemonth / date(should be adjusted with geogr and climate data)
33CultivationRow distancecmappr.
34CultivationPlant distancecmappr.
35CultivationFertilizationtext( needs and preferred form... not defined )
36CultivationCultivation methodtext( bed type, tools, when to ... not defined )
37CultivationMaturation signtextdescribing visible / tactile clues
38CultivationGrowth terminationmonth / datewhen growth should be stopped for best results
39CultivationHarvest datedate(should be adjusted with geogr and climate data)
40CultivationPost processingtextvarious techniques
41UseCrop typetextdefine plant part(s) used, main categories
42UseMain usestexthuge topic... should probably be split up more
43Seed productionIsolationmetershave data for main crops, must be developed
44Seed productionParent plantsamounthave data for main crops, must be developed
45Seed productionVariety criterialinked pagemust be developed / collected and standardized
46Seed productionTechniquestextuse of cages, insects, manual manipulation etc
47Seed productionScreen sizemmsifting screens
48Seed productionSeed storagetextvarious techniques
49Seed productionOther detailstextspecific details
50Vegetative propagationSeasonmonth(s)when to take cuttings, to graft, take root divisions etc
51Vegetative propagationTechniquestextrecommended technique
52Vegetative propagationStoragetextrecommended condition
53Vegetative propagationPackagingtextrecommended technique
54Vegetative propagationOther detailstextspecific details
55More infolinksto external websites / databases
56db-statusdatewhen the item was last updated

Variety table

0Data categoryField labeldata typecomment
1NamesVariety nametextmost common variety name (no translations necessary)
2NamesAlernative variety nametext(not implementet yet)
3Basic characteristicsGrowth habit?(have not worked with yet)
4Basic characteristicsLeaf shapetext / idtext or a reference to an illustration by an id (in later version )
5Basic characteristicsLeaf colortext / idtext or a reference to a color scale by an id (in later version )
6Basic characteristicsFlower colortext / idtext or a reference to a color scale by an id (in later version )
7Basic characteristicsFlower amounttextscarce / medium / plentiful (for example..)
8Basic characteristicsSeed amounttextscarce / medium / plentiful (for example..)
9Basic characteristicsSeed sizenumberaverage
10Basic characteristicsMaturationnumberdays
11Basic characteristicsMaturationtextearly / medium / late (for example..)
12Crop part propertiesPlant parttextthe plant part mainly used
13Crop part propertiesSkin colourtext / idtext or a reference to a color scale by an id (in later version )
14Crop part propertiesCore colourtext / idtext or a reference to a color scale by an id (in later version )
15Crop part propertiesShapetext / idtext or a reference to an illustration by an id (in later version )
16Crop part propertiesSizemmaverage
17Crop part propertiesDry content%average
18Crop part propertiesSugar content%average
19Crop part propertiesCrop volumenumberaverage
20Crop part propertiesStorabilitytextshort / medium / long (for example..)
21Crop part propertiesOther propertiestextvariety details
22Specific propertiesTrait 1textextra field for traits only relevant to one or few species
23Specific propertiesTrait 2textextra field for traits only relevant to one or few species
24Specific propertiesTrait 3textextra field for traits only relevant to one or few species
25Specific propertiesTrait 4textextra field for traits only relevant to one or few species
26Specific propertiesTrait 5textextra field for traits only relevant to one or few species
27Specific propertiesTrait 6textextra field for traits only relevant to one or few species
28Specific propertiesTrait 7textextra field for traits only relevant to one or few species
29Predators(see species page) probably not variety dependant
30Disease resistanceResistanttextlist of diseases. highly variety dependant.
31Disease resistanceStrongtextlist of diseases. highly variety dependant.
32Disease resistanceWeaktextlist of diseases. highly variety dependant.
33Disease resistanceNonresistanttextlist of diseases. highly variety dependant.
34Cultivation and use(see species page) much not variety dependant
35Cultivation and useCommon usestextto a certain degree variety dependant
36Cultivation and useTaste reputationtextgood / medium / neutral. highly variety dependant
37Cultivation and useProduct qualitytextgood / medium / bad. highly variety dependant
38Cultivation and useCultivation prevalencetexthow widely grown etc. highly variety dependant.
39Cultivation and useCultivation areastextwhere grown. highly variety dependant
40HistoryYear of originyearif known, or best guess
41HistoryCountry of origintextif known, or best guess
42HistoryPlace of origintextif known, or best guess
43HistoryParent variety 1textif known
44HistoryParent variety 2textif known
45HistoryCross nametextif known
46HistoryBreedertextif known
47HistoryGeneral descriptiontextif known
48HistoryAnecdotaltextif known
49Legal statusOwner/ representativetextif rightsholder exists
50Legal statusProtected nametextif rightsholder exists
51Legal statusNorw. variety list (entry)dateif rightsholder exists and registred
52Legal statusNorw. variety list (exit)dateif rightsholder exists and registred
53Sources of plant materialNordGen accessionslinkswhen new grin-based system is established
54Sources of plant materialNGRS accessionslinkswhen new grin-based system is established
55Sources of plant materialDonortextif known
56More infolinksto external websites / databases
57db-statusdatewhen the item was last updated

New Report

Close