Vilkår for bruk

English version

– det du lover oss

 Nettstedsjussen: Personvernerklæring -- Vilkår for bruk -- Nettkapsler -- Opphavsrett

Vi regner med at de fleste som tegner brukerkonto eller også medlemskap hos oss har de beste hensikter, bruker sunn fornuft og er ellers opptatt av å sette seg inn i de retningslinjer vi er nødt til å utvikle for å ivareta felleskapets interesser. Men kvann.no er et åpent nettsted, og vi har liten mulighet for å luke bort skadegjørere i forkant. Send oss gjerne tilbakemeldinger til denne siden.

Generelt

Du erklærer ved å registrere medlemskap at du: forplikter deg (evt din bedrift eller organisasjon) til å virke etter foreningens overordnede formål og hensikter.

Jfr. vedtektenes § 4 Medlemmer

Identitet

KVANN er en medlemsorganisasjon og din profil er grunnlag for medlemsregisteret til bruk ifm stemmegivning osv. Derfor må vi be om at du skriver ditt fulle navn i feltet “Navn” i Mine Sider > Profil > Endre. Det gjelder også dere som kun oppretter brukerkonto. (Ditt brukernavn for innlogging på profilen påvirkes ikke av denne innstillingen.) En annen grunn til dette er behovet vi har for å forebygge at skadegjørere oppretter profil.

Vær vennlig å respektere denne regelen, slik at vi ikke trenger å bruke tid og energi på å rette! Vi går rutinemessig gjennom og retter uten nærmere forvarsel! Det er stadig folk som oppretter konto med alle mulige avvik, og det meste er spam, men ikke alt.

Du eller bedriften/organisasjonen du representerer erklærer ved registrering av brukerprofil at:

 • du er en reell juridisk person
 • du bruker minst ett fornavn og ett etternavn, helst hele navnet, på personlig brukerprofil
 • du bruker navnet på bedriften på bedriftsprofil
 • du samtykker i at brudd på disse reglene vil medføre at KVANN sletter din profil uten forvarsel og at du samtidig frasier deg krav på tilbakebetaling av kontingent.

Bruk av mediefiler

Det å skanne nettet for ulovlig bruk av mediefiler er en beitemark for spesialister, og det er ingenting man kan gjøre annet enn å betale dersom man får et erstatningskrav. KVANN vil bli rettslig og økonomisk ansvarlig for medlemmenes handlinger på dette området.

Du erklærer ved opplasting at:

 • materialet er noe du har produsert selv eller har hentet fra de kilder KVANN har godkjent (kommer lenke til liste når det er klart)
 • du respekter de lisenser som gjelder for andres materiale
 • tar kontakt med KVANN om du er usikker på om din avtale med rettighetshaver medfører at KVANN også kan ta materialet i bruk, eller om KVANN må inngå separat avtale med rettighetshaver
 • du krediter med tekst og med lenke til kilde avhengig av hvor på kvann.no innholdet skal brukes (det gis veiledning ifm manualer og opplastingssteder)
 • at KVANN kan benytte materialet fritt og dele det videre med tredjeparts samarbeidspartnere som opererer under samme vilkår om åpen deling
 • du samtykker i at brudd på disse reglene vil medføre at KVANN sletter din profil etter 3 gjentatte tilfeller og at du samtidig frasier deg krav på tilbakebetaling av kontingent.

Slik laster du opp medieinnhold. (Det kommer lenke når manualen for dette er ferdig)

/////

 Legal pages: Privacy Statement - Terms of Use - Cookie Policy - Copyright 

Terms of Use

– what you promise us

We believe that most people who sign up for a user account or even a membership with us have the best intentions, use common sense and are otherwise committed to adhering to the guidelines we need to develop to safeguard the community’s interests. But kvann.no is an open site, and we have little opportunity to weed out pests in advance. Feel free to send us feedback on this page.

Generally

You declare by registering a membership that you: undertake (possibly your company or organization) to act according to the general purpose and intent of the association.

Ref. Section 4 of the Statute of KVANN

Identity

KVANN is a member organization and your profile is the basis for the membership register for use in voting, etc. Therefore we must ask that you enter your full name in the “Name” field in My Pages> Profile> Edit. This also applies to you who only create a user account. (Your profile login name is not affected by this setting.) Another reason for this is the need for us to prevent malicious creators from creating a profile.

Please respect this rule so that we do not have to spend time and energy correcting names! We routinely go through the list and correct names without further notice! There are still people who create accounts with all kinds of discrepancies, and most of it is spam, but not everything.

You or the company / organization you represent when registering a user profile declares that:

 • you are a real legal person
 • you use at least one first name and one last name, preferably the full name, on a personal user profile
 • you use the company name on your company profile
 • you agree that violation of these rules will result in KVANN deleting your profile without notice and at the same time waiving your claim for a refund of the subscription fee.

Use of media files

Scanning the web for illegal use of media files is a grazing ground for specialists, and there is nothing you can do other than pay if you receive a compensation claim. KVANN will be legally and financially responsible for the actions of its members in this area.

You declare upon upload that:

 • the material is something you have produced yourself or obtained from the sources KVANN has approved (link to list when ready)
 • you respect the licenses that apply to the material of others
 • contact KVANN if you are unsure whether your agreement with the licensee means that KVANN can also use the material, or if KVANN must enter into a separate agreement with the licensee
 • you credit with text and a link to source depending on where on the kvann.no content is to be used (guidance is given regarding manuals and upload sites)
 • that KVANN can freely use the material and share it with third-party partners operating under the same conditions of open sharing
 • you agree that a breach of these rules will result in KVANN deleting your profile after 3 repeated instances and at the same time waiving your claim for reimbursement of the quota.

Here’s how to upload media content. (There will be a link when the manual for this is done)

/////

Sist oppdater 28.03.2020