Om oss

English version

KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) – Norwegian Seed Savers er en nasjonal interesseorganisasjon for bevaring av plantemangfold. Vi jobber både for å ta vare på gamle norske nytteplanter, men prøver samtidig ut nye spennende vekster i forskjellige landsdeler fra kysten til fjellet og fra Lindesnes til Nordkapp. Dette kan gjøre oss bedre rustet til å møte klimaendringene. Vi har fokus på klimavennlig lokal matproduksjon med henblikk på økt matberedskap. Vi prøver ut nye flerårige grønnsaker og skogshageplanter, spesielt i fjellet og Nord-Norge hvor vi mener det er store muligheter for økt grønnsaksproduksjon. Et av tiltakene vi jobber aktivt med er etablering av et nettverk av demonstrasjons- og forsøkshager over hele landet (grønnsaks- og nytteplantereservater, Schübelers nettverk).

KVANN samarbeider med bruksgenbanker og frøsamlerorganisasjoner flere steder på kloden. I Norden samarbeider vi med Danske Frøsamlerne og Svenske Sesam i “Fra Frø til Fat“-prosjektet, som skal bidra til å spre bevaringsverdige grønnsakssorter med en nordisk historie, og som fortjener en renessanse. Vi deltar også på årlige samlinger av europeiske bruksgenbanker via Lets Liberate Diversity nettverket

Medlemmene deler flere hundre forskjellige vekster gjennom foreningens årlige årbok og høstkatalogen. KVANN er ikke en frøbedrift. Medlemmene forventes å tilegne seg kunnskap om plantene de adopterer for så å kunne reproduserer dem og dele videre i framtiden (men, støttemedlemmer er også velkomne!). Arbeidet organiseres gjennom såkalte plante- og temalaug som både styrer og kvalitetssikrer arbeidet.

Det deles blant annet:

 • Vegetativt formerte norske grønnsaker
 • Norsk bær, frukt og nøttetrær
 • Urter
 • Flerårige grønnsaker
 • Frøformerte norske grønnsaker
 • Andre nordiske grønnsaker
 • Andre spiselige planter

KVANN er det nyeste tilskuddet til frøsamlerorganisasjone i Europa. Foreningen ble stiftet 1. oktober 2016 med utgangspunkt i de tidligere Planteklubbene for a) grønnsaker, potet og urter, b) bær, c) roser, d) stauder, e) inneplanter og f) georginer. Planteklubbene ble etablert i 2005 av Norsk Genressurssenter og Hageselskapet, med Åsmund Asdal som prosjektleder. Asdal er i dag leder av Frøhvelvet på Svalbard.

Den største klubben ble Planteklubben for grønnsaker, potet og urter, koordinert av foreningens tidligere styreleder Stephen Barstow. Fra oppstarten vokste medlemsmassen raskt ved hjelp av sosiale medier og den globale trenden for grønnsaksdyrking med over 800 registrerte medlemmer over hele landet.

/////

KVANN (Norwegian Seed Savers) is a national interest organisation for the conservation of plant diversity. We work both to preserve old Norwegian useful plants, but at the same time try new species and varieties in different parts of the country, both from the coast to mountaisn and from Lindesnes to Nordkapp. This can make us better prepared to face climate change. We focus on climate-friendly local food production towards increased food preparedness. We are, in particular, trying out new perennial vegetables and forest garden plants, especially in the mountains and northern Norway where we believe there are great opportunities for increasing vegetable production. One of the initiatives we are actively working on is the establishment of a network of demonstration and experimental gardens throughout the country (vegetable sanctuaries, Schübeler’s network).

KVANN collaborates with community seed banks and other seed saver organisations around the world. In the Nordic region, we collaborate with the Danish Seed Savers and the Swedish organisation SESAM in the From Seeds to Plate project, which will help to spread vegetable varieties worthy of conservation from a Nordic historical perspective. We also participate in annual gatherings of European community seed banks through the Let’s Liberate Diversity network.

Members share hundreds of different varieties through the association’s annual yearbook and autumn catalogue. We are not a seed business and members are expected to gain knowledge about the plants that they adopt so that they can reproduce and share them in the future (however, support members are also welcome!). The work in KVANN is organised through so-called plant and theme guilds which both manage and quality assure the work.

The following categories of shared useful plants are recognised:

 • Vegetatively propagated Norwegian vegetables
 • Norwegian berries, fruits and nuts
 • Herbs
 • Perennial vegetables
 • Seed-propagated Norwegian vegetables
 • Other Nordic vegetables
 • Other edible plants

KVANN is one of the newest seed saver organisations in Europe. The association was formed on October 1, 2016, based” on the former “Plant Clubs” for a) vegetables, potatoes and herbs, b) berries, c) roses, d) perennials, e) indoor plants and f) Dahlias. The plant clubs were established in 2005 by the Norwegian Genetic Resource Centre and Hageselskapet, with Åsmund Asdal as project manager. Asdal is currently manager of the Seed Vault in Svalbard.

The largest club was the Plant Club for Vegetables, Potatoes and Herbs, coordinated by KVANN’s former chairman Stephen Barstow. From its inception, membership grew rapidly with the help of social media and the global vegetable growing trend with over 800 registered members across the country.