Opphavsrett

English version

– fri deling under ansvar som grunnprinsipp

 Nettstedsjussen: Personvernerklæring -- Vilkår for bruk  -- Nettkapsler  -- Opphavsrett

Alt innhold og design på kvann.no eies av KVANN, eller produsenter av innhold som KVANN har avtale med. Våre løsninger og rutiner for bruk av innhold skal sikre at vi ikke bruker andres materiale uten å ha innhentet tillatelse. I praksis betyr dette at det meste på kvann.no er produsert av medlemmene selv eller er hentet fra Creative Commons, Wikimedia Commons, evt andre billedressurser det er greit å bruke bilder fra eller som KVANN har avtale med. Kom gjerne med deres tips om slike kilder!

KVANN og nærmeste samarbeidspartner NIBIO deler også bilder, f.eks i forbindelse med potetprosjektet.

Copyright

– free responsible sharing as the basic principle

All content and design on kvann.no is owned by KVANN, or producers of content with which KVANN has an agreement. Our solutions and procedures for using content should ensure that we do not use other people’s material without obtaining permission. In practice, this means that most of kvann.no is produced by the members themselves or taken from Creative Commons, Wikimedia Commons, or any other image resources it is okay to use images from or with which KVANN has agreed. Feel free to share your tips on such sources!

KVANN and its closest partner NIBIO also share photos, for example in connection with the potato project.

Potetsorten Arran Victory
Foto: Erling Fløistad © NIBIO

Sist oppdater 28.03.2020