Dyrk byer og tettsteder – nasjonal strategi for urbant landbruk

Regjeringen lanserte 9. februar 2021 en nasjonal strategi for urbant landbruk. KVANN nevnes flere ganger i strategien, og mange av våre samarbeidspartnere er med. Les hele strategien her. Kvann har et eget laug for urbant landbruk. Bli med i lauget her!

Regjeringen presenterer strategien slik:

“Regjeringen ønsker med denne strategien å legge til rette for urbant landbruk gjennom et tverrsektorielt
samarbeid. De siste tiårene er en rekke lokale og regionale initiativ innen urbant landbruk satt i gang. Behovet
for kontakt med jorda, gleden ved å dyrke egen mat, og framveksten av nye sosiale møteplasser er noen av
drivkreftene bak disse initiativene. Regjeringen ser det som en styrke for samfunnet at flere får kunnskap om
matproduksjon og bruk av lokale råvarer.

Det urbane landbruket gjør byene og tettstedene grønnere og triveligere. Det gir rom for økt naturmangfold, bedre folkehelse og økt verdiskaping gjennom nye forretningsmodeller for gårdbrukere og andre produsenter. Byene blir også mer robuste i møte med klimaendringer og økt nedbør. Å bruke byer og tettsteder til dyrking, beplantning og grønnstrukturer, gjerne kombinert med andre formål, bør i økende grad bli en del av byplanlegging og ny næringsutvikling.

FNs Agenda 2030 med de 17 bærekraftsmålene er regjeringens hovedspor for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer. Mange av bærekraftsmålene kan ikke nås uten lokal innsats. Med sin lokale forankring kan urbant landbruk bidra til at Norge når flere av målene. Strategien er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Arbeidsog sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.”

Kommentarer

Kommende arrangementer: